top of page
WEG MOTOR

Model: .5018OT1BW56-S
HP: .5    
PH: 1    
FR: 5/8     
Voltage: 115V/208-230V    
Amp: 5.5/3.04-2.75A
HZ: 60
Shipping Weight: 20lb

WEG .5018OT1BW56-S

Model: 00118OT1B56-S
HP: 1    
PH: 1    
FR: 5/8     
Voltage: 115V/208-230V    
Amp: 9/4.98-4.5A
HZ: 60
Shipping Weight: 30lb

WEG 00118OT1B56-S 

Model: .5018OT3E56-S
HP: .5    
PH: 3    
FR: 5/8     
Voltage: 208-230v/460v
Amp: 1.9-1.72/0.8A
HZ: 60
Shipping Weight: 20lb

WEG .5018OT3E56-S

Model: .7518OT3E56-S
HP: .75    
PH: 3    
FR: 5/8     
Voltage: 208-230v/460v
Amp: 2.3/1.1A
HZ: 60
Shipping Weight: 28lb

WEG .7518OT3E56-S

Model: 00118OT3E56-S
HP: 1
PH: 3    
FR: 5/8     
Voltage: 208-230v/460v
Amp: 3.98-3.6/1.8A
HZ: 60
Shipping Weight: 28lb

WEG 00118OT3E56-S  

Model: 00158OT3E56-S
HP: 1.5

PH: 3    
FR: 5/8     
Voltage: 208-230v/460v
Amp: 4.64-4.2/2.1A
HZ: 60
Shipping Weight: 38lb

 

WEG 00158OT3E56-S

Model: 00218OT3E56-S
HP: 2
PH: 3    
FR: 5/8     
Voltage: 208-230v/460v
Amp: 5.9-5.3/2.6A
HZ: 60
Shipping Weight: 40lb

WEG 00218OT3E56-S

Model: 00318OT3E182T-S
HP: 3
PH: 3    
FR: 5/8     
Voltage: 208-230v/460v
Amp: 8.5-7.7/3.8A
HZ: 60
Shipping Weight: 85lb

WEG 00318OT3E182T-S

Model: 00518OT3E184T-S
HP: 5
PH: 3    
FR: 5/8     
Voltage: 208-230v/460v
Amp: 14-12.7/6.3A
HZ: 60
Shipping Weight: 95lb

WEG 00518OT3E184T-S

Model: 00718OT3E213T-S
HP: 7.5
PH: 3    
FR: 5/8     
Voltage: 208-230v/460v
Amp: 20.5-18.5/9.25 A
HZ: 60
Shipping Weight: 140lb

WEG 00718OT3E213T-S

Model: 01018OT3E215T-S
HP: 10
PH: 3    
FR: 5/8     
Voltage: 208-230v/460v
Amp: 27.4-24.8/12.4 A
HZ: 60
Shipping Weight: 260lb

WEG 01018OT3E215T-S

bottom of page